Prikbord voor FARO initiatieven weer open!

Het is weer mogelijk om je initiatief in te zenden voor het FARO prikbord. Ben jij bezig met een project dat in breder verband kan bijdragen om de erfgoedzorg meer FARO te maken? Meld je project dan aan bij het FARO prikbord.

Waar gaat het Verdrag van FARO over?

In 2005 kwam de Raad van Europa in de Portugese stad Faro bij elkaar om te praten over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Zij sloten een verdrag dat bekend is komen te staan als het Verdrag van Faro.

Het Verdrag van FARO benadrukt een andere blik op erfgoed, waarbij niet het erfgoed an sich maar de gemeenschappen en mensen centraal staan. De nadruk ligt op de verbindende en maatschappelijke waarde van erfgoed voor de mensen zelf. Iedereen kan meedoen om te bepalen wat we als erfgoed markeren, en kan een steentje bijdragen aan het bewaren en doorgeven daarvan. Bekijk hier de originele tekst van het Verdrag: Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving.

Dit zijn de belangrijkste elementen in de Verdragstekst:

 • Mensen en menselijke waarden staan centraal in de kijk op erfgoed
 • Democratische participatie is van belang: iedereen heeft recht om betrokken te zijn bij cultureel erfgoed waarmee je je identificeert
 • Gezamenlijke actie is belangrijk en moet mogelijk worden gemaakt
 • Een bredere en interdisciplinaire visie op cultureel erfgoed: erfgoed als bron van herinnering, maar is ook belangrijk voor het versterken van begrip, identiteit, cohesie en creativiteit
 • Erfgoed als hulpbron voor het opbouwen van een vreedzame en democratische samenleving, het kan duurzame ontwikkeling, culturele diversiteit en dialoog tussen culturen en religies bevorderen

Ondertekening en uitvoering

Op 10 januari 2024 ondertekende Nederland het Verdrag van FARO, waarmee het FARO-gedachtegoed een prominente plek krijgt in ons erfgoedveld. De ondertekening van het Verdrag van Faro betekent dat erfgoedparticipatie steeds meer aandacht en prioriteit krijgt bij overheden en subsidieverstrekkers. Dat biedt kansen voor kleinere erfgoedorganisaties en hun vrijwilligers.

In de komende periode zullen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de erfgoedhuizen en het erfgoedveld kijken hoe zij de Faro-gedachte verder kunnen uitdragen. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor erfgoedparticipatie, ruimte voor burgerinitiatieven en de verbinding tussen erfgoed, zorg en leefbaarheid. Hiervoor is 6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2023-2025, wat neerkomt op ongeveer 20.000-30.000 euro per project.

Wie kan een project voor het prikbord indienen?

Iedereen kan een plan op het FARO prikbord indienen: een (erfgoed)organisaties, een stichting of verenigingen, een (rijks)overheid, een (erfgoed)gemeenschap, een bedrijf of meerdere initiatiefnemers, etc. Ben je een eenling met een goed idee? Zoek hier dan partners bij met wie je dit samen kunt oppakken. Want Faro gaat over samenwerking.

Wat voor projecten komen in aanmerking?

Het is de bedoeling dat projecten bijdragen aan het meer FARO maken van de organisatie en werking van de erfgoedzorg in Nederland. Let hierbij op de volgende criteria:

Criterium 1: Implementatie van het FARO-gedachtegoed: Het project moet inhoudelijk aansluiten bij 1 of meer van de drie richtinggevende principes of kernwaarden van de Uitvoeringsagenda:

 1. Participatie de volle breedte: cocreatie, partnerschap, zeggenschap en burgerinitiatief
 2. Open staan voor andere erfgoedopvatting: een breder erfgoedbegrip meer ruimte bieden aan kennis van burgers
 3. Erfgoed midden in de samenleving: erfgoed wordt verbonden aan sociaal-maatschappelijke doelen

Criterium 2: de inzet moet zich richten op 1 of meer van de volgende FARO-thema’s en de daarbij horende ambities (zie ook de Uitvoeringsagenda)

Criterium 3: Het initiatief brengt een structurele verandering teweeg in het erfgoedbeleid of het functioneren van de erfgoedzorg in Nederland

Criterium 4: Het initiatief draagt bij aan kennisdeling

Criterium 5: er wordt samengewerkt met andere belanghebbenden

Criterium 6: er is gezocht naar co financiering van het initiatief

Criterium 7: er worden vrijwilligers ingezet voor het initiatief

Criterium 8: Het initiatief sluit aan bij actuele ontwikkelingen zoals benoemd voor de zestien thema’s in de Uitvoeringsagenda Faro Deel 1

Criterium 9: er moet sprake zijn van een realistische planning en begroting, in balans met de omvang van het initiatief en de verwachte impact

Procedure en planning

Het proces van aanvragen kent 6 stappen:

Stap 1 Ideevorming

 • Korte omschrijving (idee voor een) initiatief mailen naar faro@cultureelerfgoed.nl
 • Publicatie (idee voor een) initiatief op het ‘prikbord’ op dit Faro-platform (als het aan de criteria lijkt te voldoen)
 • Anderen uit het Faro-netwerk kunnen reageren, ideeën aanreiken, samenwerking zoeken, etc.
 • Alleen op het prikbord gepresenteerde initiatieven kunnen een financiële bijdrage aanvragen

Stap 2 Planuitwerking

 • Opstellen activiteitenplan en begroting: gebruik formats
 • Publicatie activiteitenplan op het prikbord
 • Ontmoeten van partners op de netwerkbijeenkomst

Stap 3 Intervisie en waardering

 • Het Faro-netwerk kan online op het prikbord en fysiek tijdens netwerkbijeenkomsten vlak voor en direct na de zomervakantie aangeven wat men van initiatief vindt a.d.h.v. criteria

Stap 4 Prioritering en opstellen voorstel selectielijst

 • Definitief activiteitenplan en begroting mailen naar faro@cultureelerfgoed.nl
 • Presentatie initiatieven aan de ‘Begeleidingsgroep Faro Uitvoeringsagenda’ en Faro-netwerk
 • Inhoudelijke en budgettaire prioritering door begeleidingsgroep (het Faro-netwerk gehoord hebbende)
 • Opstellen selectievoorstel Uitvoeringsagenda Faro

Stap 5 Besluitvorming

 • Besluitvorming door bewindspersoon OCW
 • Publicatie Selectielijst Uitvoeringsagenda Faro in Staatscourant

Stap 6 Indienen definitieve aanvraag

 Lees hier meer over de planning en belangrijke data.

Zoek je inspiratie? Bekijk hier de Faro-initiatieven 2023

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het delen van ideeën en concrete initiatieven? Stuur dan een e-mail naar m.linssen@cultureelerfgoed.nl of w.burggraaff@cultureelerfgoed.nl. Je kunt ook contact opnemen met het FARO team algemeen via faro@cultureelerfgoed.nl.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers