Terugblik: Bijeenkomst van het Mondriaan Fonds in Enschede 16 oktober

In het kader van haar landelijke tour langs de provincies, organiseerde het Mondriaan Fonds op 16 oktober een bijeenkomst in Enschede. Lokale professionals en vrijwilligers uit de beeldende kunst- en erfgoedsector kwamen samen om te bespreken hoe het Mondriaan Fonds kan bijdragen aan initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed in Overijssel. Hier volgt een samenvatting met de belangrijkste informatie die tijdens de middag is gedeeld.

Mondriaan fonds voor beeldende kunst en erfgoed mét regionale focus

Het Mondriaan fonds is één van de 6 rijkscultuurfondsen van Nederland, naast het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het Mondriaanfonds draagt als stimuleringsfonds voor erfgoed en beeldende kunst bij aan plannen van plannen van creatieve makers, musea, archieven en andere erfgoedinstellingen.

Hoofd Bureau Eva Postema benadrukte dat het Mondriaanfonds daarbij het belang van regionaliteit voorop stelt. Het fonds wil een divers aanbod ondersteunen, op basis van wat speelt in de verschillende regio’s. In dit kader onderneemt het team van het Mondriaanfonds ook de tours langs de provincies: om een indruk te krijgen van de regionale behoeften en accentverschillen.

Diverse regelingen voor erfgoed

Het Mondriaanfonds heeft diverse doorlopende subsidieregelingen gericht op ondersteuning van het erfgoedveld:

Naast deze doorlopende subsidies zijn er diverse tijdelijke regelingen, houd hiervoor de website van het Mondriaan Fonds in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Mondriaan Fonds. Ook kun je gebruikmaken van de Aanvraaghulp om de juiste regeling te vinden.

Erna aan de Stegge regiomakelaar voor Overijssel

Om de binding met de verschillende regio’s te waarborgen, zijn voor het Mondriaanfonds verschillende regiomakelaars actief. Zij signaleren nieuwe initiatieven, doelgroepen en andere ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunt en cultureel erfgoed in hun regio.

Voor Overijssel, Flevoland en Gelderland vervult Erna aan de Stegge deze rol. In onderstaande filmpje stelt Erna zichzelf voor:

Als initiatiefnemer van een erfgoedproject in Overijssel kun je bij Erna terecht voor het zetten van de eerste stappen naar het doen van een aanvraag bij het Mondriaanfonds. Erna werkt op vrijdag voor het Mondriaanfonds en is per e-mail bereikbaar voor vragen.

Totstandkoming Nieuwe meerjarige beleidsplan Mondriaanfonds

Tijdens de middag in Enschede gaf Hoofd Bureau Postema een inkijkje in de voorbereidingen voor het nieuwe Meerjarige Beleidsplan 2025-2028 en hoe dit plan tot stand komt. Ze legde uit dat het Mondriaan Fonds een zelfstandig bestuursorgaan is met één opdrachtgever, het ministerie van OCW. Het beleidskader wordt om de vier jaar vastgesteld in een uitgangspuntenbrief van het ministerie, en het Mondriaan Fonds baseert daarop zijn regelingen.

Het Mondriaanfonds is na het formuleren van de uitgangspunten en het beleidskader eind 2023 bezig met het schrijven van het nieuwe meerjarige beleidsplan. Dit gebeurt onder meer met behulp va input van groepen uit de samenleving. In het plan worden vervolgens thematieken vastgelegd.

Het beleidsplan gaat voor 1 februari 2024 eerst naar het ministerie van OCW, waarna het gepubliceerd wordt. Vervolgens begint de uitvoeringsperiode van 4 jaar.

De lijn der verwachting is dat na 1 februari geen radicale focusverschillen zullen zijn ten aanzien van de afgelopen periode. Veel zal ongeveer hetzelfde blijven. Hierbij is de brief van de minister en het beleidskader kaderstellend.

Tips voor het indienen van aanvragen

Eén van de workshops op 16 oktober ging over hoe je een aanvraag bij het Mondriaan Fonds kunt doen. Enkele praktische en handige tips en weetjes die naar voren kwamen:

  • Jaarlijks ontvangt het Mondriaan Fonds ongeveer 2500 aanvragen, waarvan ongeveer 1100 worden toegekend. Minder dan de helft van de aanvragen worden dus gehonoreerd.
  • Check voor het doen van je aanvraag de Algemene voorwaarden en werkwijze van het Mondriaan Fonds
  • De aanvraag moet worden ingediend door de verantwoordelijke bestuurder namens de organisatie (of iemand anders met een mandaat). Er is slechts één account per organisatie toegestaan.
  • Het fonds vraagt van aanvragers toepassing van verschillende codes. Zoals een goede betaling voor deelnemers en de fair practice codes.
  • Maak in je plan ook goed duidelijk waarom het project van belang is voor jouw regio en omgeving en schets daarbij de lokale en regionale context.
  • Het is belangrijk om de checklist met noodzakelijke documenten ruim van tevoren te controleren, omdat niet elk document binnen een dag te organiseren is.
  • Bij subsidies tot 25.000 euro is geen financiële verantwoording achteraf nodig.
  • Als een aanvraag wordt afgewezen, kun je die pas na 12 maanden opnieuw indienen, behalve als het om een ander project gaat.
  • Cofinanciering is verplicht, waarbij het Mondriaan Fonds maximaal 50% van de financiering dekt.

Hoe gaat een aanvraag in zijn werk

Vooraf kun je met vragen contact opnemen met medewerkers van het Mondriaanfonds. Nadat je een aanvraag hebt ingediend onderneemt het Mondriaan Fonds de volgende stappen:

Stap 1 : check

Is je aanvraag goed ingevuld, zijn de bijlagen meegestuurd? Is aan de voorwaarden voldaan? Bij ontbrekende stukken wordt contact opgenomen

Stap 2 Beoordeling inhoudelijk

Tijdens deze stap wordt gekeken of aan alle formele voorwaarden is voldaan, de aanvraag wordt ter beoordeling voorgelegd aan deskundige adviseurs

Stap 3 Adviescommissie

De adviescommissie boordeelt de aanvraag op basis van de criteria die online zijn uitgelegd onder het kopje beoordeling. Vervolgens Adviescommissie adviseert het bestuur van het mondriaan fonds over wel of niet toekennen

Stap 4 Besluit

Nadat het bestuur van het Mondriaanfonds het advies heeft bekrachtigd ontvang je binnen week schriftelijk bericht. Je ontvangt een adviesrapport waarin staat of de beschikking wel of niet wordt toegekend.

Stap 5: Aanvraag afgewezen?

Bezwaar indienen is binnen 6 weken na ontvangst van het besluit nog mogelijk. Je wordt dan uitgenodigd voor hoorzitting en krijgt de kans het plan opnieuw in te dienen. Let op: dit mag alleen gaan over procesmatige zaken , dus je kunt niet je aanvraag inhoudelijk wijzigen. Vervolgens volgt een (nieuw) besluit.

Beoordeling van aanvragen

Rapti Miedema, Hoofd Erfgoed en Pilots, lichtte het proces van aanvraagbeoordeling toe. Het Mondriaan Fonds gebruikt onafhankelijke adviseurs om aanvragen te beoordelen. Het proces omvat verschillende stappen, zoals het controleren van de aanvraag, inhoudelijke beoordeling, advies van een commissie en uiteindelijke besluitvorming door het bestuur van het fonds. Alle aanvragen worden getoetst aan de formele voorwaarden die worden gesteld in de uitleg bij de betreffende regeling en in de algemene voorwaarden.

De verhouding van toekenningen vanuit het Mondriaanfonds is ongeveer 50/50 voor erfgoed en beeldende kunst. Makers doen over het algemeen wel meer aanvragen.

Blijf op de hoogte!

De bijeenkomst in Enschede bood waardevolle inzichten en kansen voor kunstenaars en culturele instellingen om hun projecten te realiseren met de ondersteuning van het Mondriaan Fonds. Het fonds blijft openstaan voor samenwerking en feedback van de culturele gemeenschap om de sector te blijven ondersteunen en stimuleren.

Heb je specifieke vragen of wil je meer informatie over de mogelijkheden binnen het Mondriaan Fonds? Neem contact op via communicatie@mondriaanfonds.nl. Op de hoogte blijven van de mogelijkheden van het fonds? Volg de laatste ontwikkelingen op de website, via de actualiteiten en abonneer je op de nieuwsbrief.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers