Cover van de verkenning 'Vrijwilligers: cruciale krachten in Overijssel'

Verkenning naar knelpunten vrijwilligersorganisaties in Overijssel

De provincie Overijssel heeft op 27 oktober een verkenning gepresenteerd naar de knelpunten en mogelijke oplossingen rond vrijwilligerswerk in Overijssel. De resultaten van de verkenning ‘Vrijwilligers: cruciale krachten in Overijssel’, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, werden gepresenteerd tijdens het congres ‘Toekomst voor Vrijwilligerswerk!’.

Algemene tendens

De druk op de vrijwillige besturen en vrijwilligers van onder andere verenigingen, stichtingen, kultur- en dorpshuizen en plaatselijke belangen neemt toe. Organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers stoppen door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties, terwijl nieuwe instroom stokt of zich richt op kortdurende en flexibele inzet. Specifieke functies zijn moeilijker te vullen en bestaande vrijwilligers krijgen meer op hun bord. Daarnaast spelen ook financiële zorgen bij de organisaties een rol en zorgt de wet- en regelgeving voor meer problemen binnen vrijwillige besturen.

Maatwerk

De oplossing voor het vrijwilligerswerk in de toekomst vraagt om maatwerk. Niet alleen gericht op het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook op de transitie van het vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Dat blijkt uit de verkenning van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van de provincie Overijssel, naar de knelpunten en mogelijke oplossingen rond vrijwilligerswerk in Overijssel.

Kennisdeling

Het congres ‘Toekomst voor Vrijwilligerswerk!’ is de start van een reeks bijeenkomsten die de provincie faciliteert om de uitwisseling van kennis tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers uit alle sectoren mogelijk te maken. De kennisdeling en fysieke ontmoeting werd door de deelnemers als heel waardevol ervaren. Dit maakt het makkelijker om van elkaar te leren en met elkaar het gesprek aan te gaan waar behoefte aan is. Aandachtspunt voor verschillende organisaties is wel dat met de inspiratie die is opgehaald er ook tijd en inzet nodig is om er iets mee te doen. En dat is niet altijd aanwezig.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers