Vervolg Programma Toekomst Religieus Erfgoed

Op maandag 13 november ondertekenden acht landelijke partners voor het vervolg van de gezamenlijke nationale kerkenaanpak in Nederland. Deze aanpak wordt sinds 2018 succesvol gevoerd onder de noemer Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, ondertekende de samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties. Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel, was één van de ondertekenaars namens het Interprovinciaal Overleg- Cultuur.

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en heeft draagvlak bij een breed publiek. In het samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed zetten overheden, gebedshuis-eigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties zich in voor de toekomst van het religieus erfgoed. 

Gezamenlijke nationale kerkenaanpak

De ondertekening geeft vervolg aan het programma en de gezamenlijke afspraken tot en met eind 2024. Hiervoor is in 2023 en 2024 jaarlijks € 400.000 beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Het landelijke samenwerkingsverband Toekomst Religieus Erfgoed richt zich op een onverminderde inzet voor het religieus erfgoed. Het heeft sinds 2018 al veel opgeleverd.

Een gezamenlijke nationale kerkenaanpak is noodzakelijk. Enerzijds zijn er de nog steeds groeiende zorgen bij de eigenaren van kerkgebouwen en kloosters om hun gebouwen te exploiteren en in stand te houden. Er is daarbij sprake van minder financiële armslag en groeiende leegstand. Dit komt onder andere door een teruglopend aantal leden dat de kerk bezoekt en de stijgende kosten van beheer van deze monumentale gebouwen. Anderzijds heeft het gezamenlijke programma afgelopen jaren bewezen succesvolle instrumenten te ontwikkelen, relevante partijen om tafel te krijgen en kennis te delen. 

Kerkenvisie

Er is daarbij sterk ingezet op het instrument Kerkenvisie. Dit in 2019 breed geïntroduceerde instrument wordt nu in 240 gemeenten benut om het gesprek over de toekomst van bijna 70% van alle gebedshuizen in de samenleving te faciliteren. De visies die al afgerond zijn, laten zien dat ze worden vertaald in allerlei afspraken, producten, acties en voorzieningen.

De Kerkenvisies brengen ook aan het licht wat de actuele concrete opgaven per gebedshuis zijn: onderhoud en restauratie, verduurzaming, herbestemmen en aanpassen voor meervoudig gebruik. Als een kerkenvisie klaar is, is daarmee het proces niet afgerond, sterker nog:  dan komt de complexe opgave van het in gebruik houden van een deel van de kerken en het een goede toekomst geven van andere.  De hulpvraag vanuit de gemeenten en provincies om daarbij support te bieden klinkt luid en duidelijk, en steun bij de Kerkenvisies die nog in ontwikkeling zijn, blijft nodig. Focus ligt daarbij de komende tijd op afronding van de Kerkenvisies en het traject ná de Kerkenvisie. Hoe kan de Kerkenvisie bijvoorbeeld in gemeentelijk beleid worden geïmplementeerd en hoe wordt het onderdeel van de Omgevingswet.

Niet klaar

Het programma Toekomst Religieus Erfgoed onderzoekt, bespreekt en geeft richting in 2023 en 2024 aan de maatschappelijke opgaven rondom verduurzaming, sociaal-maatschappelijke vraagstukken, transformatieruimte en de financiële consequenties voor gebedshuizen. Daarnaast zijn er urgente opgaves.

De energiecrisis zorgt bij kerkbeheerders voor grote zorgen en het tempo van leegstand wordt verder versneld. Verduurzamen is voor deze categorie gebouwen dan ook noodzakelijk. Doordat veel kerkgebouwen een monumentenstatus hebben, is dat maatwerk. Het groeiend functieverlies van kerken is onverminderd groot. Kerkinterieurs zijn daarbij kwetsbaar en verdienen aandacht en bescherming. De opgave rondom het religieus erfgoed is dus niet klaar. Dat is de reden dat de acht samenwerkingspartners doorgaan met het verder ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in Nederland.

Acht landelijke partners

De partijen die de samenwerkingsafspraken over het vervolg van het programma Toekomst Religieus Erfgoed ondertekenden zijn:

  • Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media (OCW)
  • Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Overijssel, namens Interprovinciaal Overleg- Cultuur
  • Natasja Groothuismink, wethouder Zaanstad, namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  
  • John Bakker, voorzitter CIO-K, namens het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Frank Migchielsen, voorzitter bestuur Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen
  • Anique de Kruijf, Directeur (a.i.) Museum Catharijneconvent
  • Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Heemschut
  • Uğur Özcan, directeur Nationaal Restauratiefonds

Eerste hulp bij Religieus erfgoed in Overijssel

In Overijssel komen steeds meer kerkgebouwen leeg te staan. De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat deze gebouwen behouden blijven voor de toekomst en biedt daarom in samenwerking met de Erfgoedacademie de leerlijn Behoud het Overijsselse kerkgebouw aan. In de leerlijn ga je aan de slag met toekomstplannen voor jouw kerkgebouw. Daarbij krijg je hulp van experts. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Naast de leerlijn organiseert het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel een tweewekelijks Kerkenspreekuur en biedt gericht advies bij het opstellen van jouw kerkenvisie. Ook op de websites van de RCE, het platform Toekomst religieus erfgoed en Het Oversticht vind je meer informatie over kerkenvisies.

Ben jij benieuwd naar de historische context waarbinnen kerkgebouwen in Overijssel zijn gebouwd? Lees dan het essay Religieus erfgoed in Overijssel.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers