Ben je op zoek naar financiering voor jouw erfgoedproject? In dit artikel delen we de mogelijkheden van verschillende landelijke fondsen en geven we tips en handvatten die van pas komen. Ook kun je het webinar sponsoring en fondsenwerving terugkijken, dat we in mei 2024 organiseerden in samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN).

Landelijke erfgoedregelingen

Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds is een privaat fonds. Voor de ondersteuning van projecten ontvangt het Cultuurfonds gelden van particulieren uit schenkingen, donaties, collectes, nalatenschappen, en van de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij. Daarnaast ontvangt het Cultuurfonds bijdragen van andere stichtingen, overheden, en bedrijven. Het Cultuurfonds heeft een landelijk bureau met 12 provinciale afdelingen en een clusterfonds op de Caraïben. Het fonds ondersteunt veel verschillende onderwerpen zoals theater, film, beeldende kunst, geschiedenis en letteren, muziek, natuur, erfgoed & monumentenzorg.

Het Cultuurfonds werkt minder met specifieke regelingen, maar komt 4 keer per jaar bijeen om alle aanvragen te bekijken. Wel heeft het fonds gerichte speerpunten voor projecten die prioriteit hebben. Deze speerpunten zijn: educatie, verbinding, bereik, behoud en innovatie. Het Cultuurfonds heeft daarnaast ook speciaal aandacht voor ambacht, vakmanschap, kennisontwikkeling en verduurzaming.

Het Cultuurfonds heeft een groot beurzenprogramma, zowel op landelijk als op provinciaal niveau:

  • De landelijke gelden zijn bedoeld voor grotere, grensoverschrijdende projecten met forsere begroting die gericht zijn op een breed publiek uit meerdere provincies. Ook zet de landelijke afdeling soms specifieke regelingen uit voor erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn de erfgoedvrijwilligersregeling (inmiddels gesloten) en de Regeling voor Publieksarcheologie (loopt tot en met 2025). Deze regeling is bedoeld voor kleinschalige initiatieven op het gebied van archeologische publieksparticipatie en -communicatie.
  • De provinciale afdeling ondersteunt projecten met een regionaal karakter die bedoeld zijn voor inwoners uit een specifieke gemeente of provincie. Ze zijn heel regionaal gericht en hebben vaak een iets kleinere begroting. Afhankelijk van de provincie kun je als erfgoedorganisatie eens in de twee of drie jaar bij de provinciale afdeling een aanvraag indienen. Heb jij plannen voor een erfgoedproject in Overijssel? Dan kun je een aanvraag indienen bij de provinciale afdeling.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een rijksfonds dat primaire projecten ondersteunt op het gebied van cultuureducatie of -participatie. In 2017 begon het FCP met kunst- en erfgoedprojecten, en is zich daarbij ook in toenemende mate op archeologie, digitalisering en het FARO gaan verdrag richten.

Met de regeling ‘Erfgoed Maken‘ had het fonds de afgelopen beleidsperiode een specifieke regeling voor erfgoedprojecten. Het subsidieplafond voor deze regeling is inmiddels praktisch bereikt en deze regeling zal in de nieuwe beleidsperiode (vanaf 2025) niet in de huidige vorm terugkeren. Wel blijft het fonds projecten op het gebied van erfgoedparticipatie en -educatie ondersteunen, waarbij erfgoed wordt geïntegreerd in andere regelingen. Houd voor updates over nieuwe regelingen de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie in de gaten.

Mondriaanfonds

Het Mondriaanfonds is een Rijkscultuurfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Het fonds heeft 7 regelingen op het gebied van erfgoed

1. Erfgoed innovatie

Deze regeling is bedoeld voor musea en instellingen met een publieksfunctie. De regeling kan worden aangevraagd voor nieuwe programma’s, herinrichtingen en samenwerkingen – anders dan de normale doelgroep. Het is de bedoeling dat nieuwe cultuurgroepen worden aangesproken.

Het bedrag kan worden aangevraagd op basis van een totaalbegroting van minimaal €25.000, waarbij het fonds tot 40% van de projectkosten dekt. Als het plan nog niet concreet is, kan met een bijdrage van het Mondriaanfonds ook een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor is de maximale bijdrage €15.000 en 70% van de totale projectkosten.

Deze regeling Erfgoed Innovatie komt 2 keer per jaar terug.

2. Collectiemobiliteit

Deze regeling is gericht op instellingen die iets willen doen met hun collectie. Bijvoorbeeld om de collectie te verstevigen, bepaalde collectie onderdelen te selecteren, af te stoten of te herplaatsen om de kwaliteit en zichtbaarheid te vergroten. Ook eigenaars en beheerders van objecten en collecties kunnen een beroep doen op de regeling Collectiemobiliteit. Maximaal 60% van de projectkosten kunnen vanuit deze regeling worden gedekt. De doelgroepen zijn vooral musea en culturele erfgoedinstellingen.

3. Beschermd Cultuurgoed

De regeling Beschermd Cultuurgoed is bedoeld voor het behoud van objecten en verzamelingen die in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet als beschermd geregistreerd zijn. Eigenaren en beheerders kunnen een aanvraag indienen voor restauratie of zelfs het dupliceren van objecten. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en bedraagt maximaal 60% van de kosten.

4. Kunst Erfgoed Presentatie

Deze regeling is specifiek bedoeld voor kunstinstellingen en musea die doelgericht andere publieksgroepen willen bereiken, afwijkend van de reguliere programmering. Bijvoorbeeld door bepaalde werken uit het depot te laten zien, of samen te werken met andere instellingen dan normaal.

Deze regeling kan het hele jaar door aangevraagd worden. De bijdrage is maximaal 40% van de variabele projectkosten. Deze regeling lijkt op ‘Erfgoed Innovatie’ maar is ook op kunst gericht. Zodat instellingen bijvoorbeeld kunstenaars kunnen inschakelen.

5. Internationale Samenwerkingsprojecten van Erfgoedinstellingen

Deze regeling is bedoeld voor erfgoedinstellingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk die buiten de landsgrenzen willen gaan werken: aan gemeenschappelijke thema’s en gezamenlijke collectiegebieden

Ook deze regeling werkt op basis van een begroting. Hier is niet een vast percentage aan verbonden, maar het fonds kijkt per idee naar een redelijke financiële bijdrage.

6. Restauratie van Mobiel Erfgoed

Deze regeling is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming ervan. Het gaat hierbij om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld

7. Voucher Co-Creatie

Deze regeling richt zich op instellingen met een publieksfunctie die hun doelgroep willen betrekken en laten participeren bij de totstandkoming van een project. Bijvoorbeeld als je als museum door middel van co-creatie met je publiek een tentoonstelling met historische verhalen wilt realiseren. Zie ook het uitgebreide artikel over de Voucher co-creatie op onze website.

Met de bijdrage van het Mondriaanfonds kun je bijeenkomsten organiseren en proceskosten dekken. Deze regeling is in vergelijking met de andere regelingen laagdrempelig ingestoken. Je kunt maximaal €24.000 per project ontvangen.

Verkenning

Je kunt iemand inhuren voor verkenning van jouw erfgoedproject. Dit is vooral om even te kijken of je project haalbaar is en of de projecten in aanmerking kunnen komen voor de regelingen van het Mondriaanfonds. Dit staat los van je definitieve aanvraag, je kunt hierna gewoon een regeling aanvragen.

Tips voor jouw erfgoedproject in Overijssel

Provinciale regelingen

Voor een overzicht van verschillende provinciale regelingen kun je een kijkje nemen op de website van de Provincie Overijssel, onder het kopje Cultuur en Sociale Kwaliteit.

Hier vind je de provinciale subsidies die bestemd zijn voor o.a. erfgoedprojecten in Overijssel . Een voorbeeld hiervan is de regeling Verhaal van Overijssel.

Regionale en lokale regelingen

Denk bij het zoeken naar financiering voor jouw erfgoedproject ook aan regionale en lokale regelingen bij jou in de buurt. Voorbeelden van lokale en regionale fondsen in Overijssel zijn:

1. COGAS Cultuurfonds

Vanuit het Cogas Cultuurfonds kunnen initiatieven vanuit de aandeelhoudende gemeenten van Cogas in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Het gaat om initiatieven in de volgende negen gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

2. Fonds Cultuurhistorie Zwolle

Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle wil van betekenis zijn voor de Zwolse cultuurhistorie door initiatieven op dit gebied met financiële bijdragen mogelijk te maken. In aanmerking komen initiatieven die de kennis en het begrip van de Zwolse cultuurhistorie vanuit verschillende perspectieven vergroten en overdragen naar een breed publiek

Tip: Platform Samen voor Elkaar Overijssel

Het Platform Samen voor Elkaar is een initiatief van de provincie Overijssel. Je kunt op dit platform terecht voor hulp bij jouw lokale Overijsselse project.

Initiatievencoaches

Draagt jouw plan bij aan een fijne buurt, aantrekkelijke leefomgeving, gezondheid, vitaliteit, buurthuizen, maatschappelijke initiatieven, vrijwilligers of een inclusieve samenleving?

Neem dan contact op met één van de 5 Overijsselse initiatievencoaches. Zij kunnen met een kleine bijdrage jouw project ondersteunen. Kijk hier voor voorbeelden van projecten die mede dankzij een bijdrage van de initiatievencoaches mogelijk zijn gemaakt. Per aanvraag is er tot 2000 euro beschikbaar.

Hulp bij financiering

Op het platform Samen voor Elkaar vind je onder het kopje financiering meer informatie over het starten van een crowdfundingscampagne.

Ook staat op de website een handig overzicht van subsidies en fondsen in Overijssel.

Tip:

Als je vragen hebt over een bepaalde regeling of niet weet hoe je je aanvraag moet beginnen, neem dan in een vroeg stadium contact op met de contactpersoon van de regeling! Bij elke regeling staat een contactpersoon vermeld, die blij is om jou verder te helpen met jouw projectplan. Ze weten precies wat jij moet doen om een goede aanvraag in te sturen, of raden misschien zelfs een andere regeling aan die beter bij jouw plan past.

Bekijk hier het hele webinar over Fondsenwerving

4:20 – 22:44 Erna van Stegge van het Mondriaanfonds

35:14 – 48:21 Annemarie Willems van het Cultuurfonds

56:40 – 1:07:26 Francisca Priem van het Fonds voor Cultuurparticipatie

1:10:44 – 1:22:20 Marjanne Foppen van het Erfgoedplatform Overijssel met tips voor financiering van je project in Overijssel

Meer weten?

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers